Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Ви Джи ЕМ ЕООД с търговски бранд Ах Спорт счита за свои основен ангажимент гарантирането на правото на защита на личните данни. Ние ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 ( „Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“ ) Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите нормативни актове. Регламентът има за цел да гарантира защита на данните на физическите
лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
Един от основните принципи на правната рамка е прозрачността, чрез настоящия документ,
искаме да ви информираме за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме
Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги,
включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, се ангажираме да публикуваме обновената версия на нашия уебсайт.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Данни на Администратора:

Наименование :

Ви Джи ЕМ ЕООД с търговски бранд АХ Спорт е търговско дружество със седалище:

България ,гр. София, бул. Ситняково 41А, бл.1, ЕИК BG131456848.

За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни. За да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със отговорника за защита и съхранение на Вашите лични данни:

Велислав Георгиев Малджиев

тел. : 0888 391240

Ел. поща: vgm_eood@abv.bg, ax_sport@abv.bg

Кои категории лични данни обработваме ние?

Събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

 • когато си създавате профил във Ви Джи ЕМ ЕООД- Ах Спорт, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено и фамилно име;
 • можете да добавите и допълнителна информация към Вашето лично съобщение от платформата на Ви Джи ЕМ ЕООД- Ах Спорт като: ЕГН снимка, пол, прякор, мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, образование, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, дати върху банкови карти и пр.;
 • когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

Ви Джи ЕМ ЕООД- Ах Спорт обработва само личните данни, необходими за целта на работа със съответния субект и осъществяването на търговска дейност. Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общиятрегламент относно защитата на данните като данни за здравословно състояние, расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни убеждения, нито пък данни за местоположение, трафик и съдържание на комуникация на субектите на лични данни.

Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Какви са целите и основанията на обработването?

Приемаме и съхраняваме само данните, които са необходими и относими към предоставяната услуга.

Ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

1. Предоставяне и изпълнение на услуги от Ви Джи ЕМ ЕООД- Ах Спорт във Ваша полза.

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • създаване и управление на профил в платформата;
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на Ах Спорт или на маркетплейс продавачите в онлайн платформата на Ах Спорт ;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор или за действия по искане на субекта на данни преди сключването на такъв договор, както и друг вид договорена услуга не включена в общия смисъл между Ви Джи Ем ЕООД- Ах Спорт и Вас. За изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или по друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване

2. Ние спазваме следните принципи при обработването на данните Ви.

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • сътносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. Усъвършенстване на нашите услуги.

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

4. Защита на нашите законни интереси.

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на Ах Спорт срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме и обработваме вашите лични данни в защитена среда. Съхраняваме личните ви данни на хартия и в електронна форма, като поддържаме различни софтуерни приложения за обработване на документооборота в рамките на две години. След датата на изтичане на посочения срок документите свързани с Вашата самолочност се унищожават механично при строги мерки. Изтриване или унищожаване на лични данни или акаунт от нашите регистри може да възникне и при категорично желание от страна на регистрираното лице (ползвателя).

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • партньори в пазарната платформа на Ах Спорт;
 • по закона за електронния документ и елекронните удостоверителни услуги- при разплащане с ПОС терминал;
 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги- по закона за банките и банковите услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • застрахователни компании- по Кодекса за застраховането;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
 • по ДОПК и ЗДДС за цените на данъчното облагане ( при издаване на фактура)
 • НАП
 • органите на държавната власт
 • служителите на Ви Джи ЕМ ЕООД
 • обслужващите счетоводители
 • адвокатска кантора ( адвокат/ юрист с оглед на лигитимния ни интерес)

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на съответните стандарти. Ви Джи ЕМ ЕООД- Ах Спорт осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на субектите срещу неправомерен достъп или незаконосъобразното им използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. Правим преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на личните данни.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни уведомяваме за това надзорния орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в срок не по-късно от 72 часа след като е установено нарушението. Ако съществува вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите на субектите на данни, то Ви Джи ЕМ ЕООД- Ах Спорт информира и тях по надлежния ред.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Информирано съгласие.

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме личните Ви данни, но е необходимо то да е изрично.

В случаите, когато са ни необходими данни от „специално естество” ние ще се обосновем каква е целта и как ще се използва тази информация.

Изявлението за защита на личните данни важи за електонния магазин и всички предлагани от нас услуги изискващи регистрация чрез лични данни в регистрите на Ви Джи Ем ЕООД- Ах Спорт. Нашият сайт може да съдържа връзки към други доставчици, за които не можем да носим отговорност относно тяхната защита на личните данни.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Политиката на Ви Джи Ем ЕООД- Ах Спорт за защита на личните данни е в сила от 25.05.2018г.